Veiligheid en privacy

Vertrouwenspersoon
Juf Avalon (groep 4) en juf Sharona (groep 8) zijn onze vertrouwenspersonen. Wil je in vertrouwen ergens over praten, dan kun je hen altijd benaderen. Dit geldt voor kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Je kunt hen bereiken door ze aan te spreken, te bellen naar school of een bericht te sturen via Social Schools.

Privacy binnen ASG
De Almeerse Scholen Groep verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. ASG vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. ASG is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In onze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan, u vindt deze op de website van ASG.

Klachten
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. In eerste instantie bespreekt u problemen met de leerkrachten om met elkaar te komen tot een passende oplossing. Komt u samen niet tot een goede oplossing, dan kunt u terecht bij de schoolleiding. Tijdens dit proces kunt u informatie inwinnen of zich laten begeleiden door de externe vertrouwenspersoon. In de klachtenregeling van ASG (die u op de website van ASG vindt) treft u alle relevante informatie ten aanzien van dit proces. De gegevens van de externe vertrouwenspersonen vindt u daar ook.

Als ook die weg, naar uw idee, niet tot een bevredigende afronding leidt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de stichting. Dat kunt u doen door het indienen van een schriftelijke klacht gericht aan het College van Bestuur (CvB). Het CvB legt de klacht voor aan een klachtenadviescommissie. Voor meer informatie over de procedure rond klachten kunt u onze klachtenregeling raadplegen. Deze is op de website van ASG te vinden.

Schorsen en verwijderen
Kinderen kunnen, in uitzonderlijke situaties, van school worden gestuurd: een time-out (tijdelijk) schorsing (tijdelijk) of verwijdering (voorgoed). Wij streven er als school, in samenwerking met u als ouders/verzorgers, uiteraard naar om het niet zover te laten komen. In voorkomend geval wordt altijd gehandeld conform het protocol ‘schorsen en verwijderen’ dat door ASG is opgesteld.