Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad vergadert gemiddeld zes keer per jaar over de beleidszaken van de school. De MR praat o.a. mee over de ontwikkelingen van de school en wordt betrokken bij het aanstellen van nieuw personeel. Deze raad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De directeur is informerend/adviserend aanwezig bij de vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar behalve als een meerderheid van de raad besluit om een gedeelte van de vergadering besloten te houden. Een afvaardiging van de MR is vertegenwoordigd in de clustermedezeggenschapsraad (cmr) alwaar zaken besproken worden die het gehele cluster (een twaalftal scholen van ASG) aangaan. Bij deze vergadering is ook de clusterdirecteur aanwezig. Van deze cmr is weer een afvaardiging aanwezig bij de gemeenschappelijke MR (GMR). waarin alle clusters vertegenwoordigd zijn. De bestuursmanager openbaar onderwijs is hierbij aanwezig. Zo zijn alle scholen trapsgewijs vertegenwoordigd bij respectievelijk het beleid van Letterland, het beleid van het cluster en het beleid van het gehele openbare onderwijs in Almere. U kunt onze MR bereiken via school of via het mailadres: mr@letterland.asg.nl  Er is een aparte MR geleding voor de Nederlandse en voor de Internationale afdeling. Beide MR geledingen maken hun eigen afwegingen en beslissingen.